Åkerströmmens Vattendag 2017
2017-06-01
Den 23e maj 2017 genomfördes Åkerströmmens vattenvårdsamverkans Vattendag med temat Hästar och näringsläckage till sjöar och vattendrag. Klicka på länken nedan för att komma till minnesanteckningarna.

Åkerströmmens Vattendag 2017
Välkommen till Åkerströmmens Vattenvårdsamverkan

Bakgrund till samverkan
År 2000 infördes Vattendirektivet (200/60/EG) i EU. Genom vattendirektivet fastslås en gemensam ram för unionens vattenpolitiska samarbete för att säkra en god vattenkvalitet i framtiden. Direktivet omfattar grundvattnet och alla typer av ytvatten, det vill säga sjöar, vattendrag och kustvatten. För att komma till rätta med brister i vattenmiljö och vattenkvalitet ska vattenarbetet utgå från naturens egna vattengränser, så kallade avrinningsområden.

År 2004 infördes vattendirektivet i svensk lag genom miljöbalken, förordning (2004:660). I samband med införandet skapades Vattenmyndigheten för att samordna arbetet med att bevara och förbättra kvaliteten på våra vatten enligt direktivet.

Åkerströmmen var ett område som länsstyrelsen engagerade sig i att jobba aktivt med inom miljömålsprojektet ”Verktyg för ett renare vatten i Östersjön” och initierade en samverkan. Urvalet baseras på följande:
• Avrinningsområdet som helhet har dålig ekologisk status enligt vattenförvaltningen*
• Mycket jordbruksmark, men även dagvattenproblematik kopplat till tätortsområden
• Det är prioriterade områden för våtmarksanläggningar
• Det finns intresserade kommuner och LRF är aktiva
• Det är ett utpekat område enligt regeringsuppdraget ”Finn de områden som göder havet mest”


Vill du veta mer eller är du intresserad av att delta i samverkan?

Klicka här för att komma i kontakt med Åkerströmmens vattenvårdssamverkan via mail


Klicka på fliken "Dokument" till vänster eller på länken här nedanför för att se vad vi gör!

DokumentsamlingOm Åkerströmmen
Åkerströmmens avrinningsområde i södra Roslagen utgör cirka 400km² och delas till största delen av kommunerna Sigtuna, Vallentuna, Österåker och Norrtälje. Området avvattnas genom Holmbroån, Helgöån, Husaån och Åkers kanal med biflöden och källflöden.
Med 1800-talets växande befolkning ökade behovet av odlingsbar mark. Landvinningen ökades genom sjösänkningar och att högproduktiva lövsumpskogar togs i anspråk.

Idag är större delen av Åkerströmmens vattendrag uträtade och stora delar av de våtmarker som en gång omgav den forna Långhundraleden är idag utdikade och uppodlade. När vattendrag rätas och våtmarker utdikas minskar avrinningsområdets buffrande förmåga mot översvämningar och näringsläckage.
Näringsämnen och partiklar transporteras snabbare genom vattendragen ut till havet, istället för att fångas upp av vegetation eller genom sedimentation. Ökad tillförsel av näringsämnen till våra kustvatten bidrar till ökad algblomning. Inom avrinningsområdet finns flera fritidshusområden med bristfälliga avloppsanläggningar liksom jordbruk och hästgårdar som påverkar näringsförhållandena negativt. Med en ökad urbanisering inom avrinningsområdet ökar även belastningen från dagvatten samt belastningen från reningsverken.

För fördjupad information, klicka på länken nedan!

Åkerströmmen - Pulsåder i storslaget kultur- och naturlandskap i Södra Uppland
Länkar