Välkommen till Bäveåns Vattenråd
veåns vattenråd bildades i juni 2012. Vattenrådet är uppbyggt som ett nätverk där de som har intresse av Bäveån kan ingå.
Vattenrådets uppgift är bland annat att fungera som en länk mellan Vattenmyndigheten för Västerhavet och lokalbefolkningen.


Bäveån är en skogså med lax, havsöring, strömlevande öring och flodkräfta och som mynnar ut i Byfjorden. Bäveåns södra gren - Risån - har sina källor i Bredfjället, medan den norra grenen - Bäveån - har sina källor på Herrestadsfjället inom Dalbygden.
I områdets största sjö, Öre sjö, finns flera arter av glacialmarina relikter. Övre delarna av avrinningsområdet är starkt försurningspåverkade och kalkningen är omfattande sedan början av 1980-talet.

Ån är reglerad, bland annat finns en kraftverksanläggning i centrala Uddevalla. Längs kusten samt i östra delen av området finns risk för höga salthalter i grundvattnet. I de östra delarna av området har höga fluoridhalter påträffats i bergbrunnar. Större delen av området är ett radonriskområde och höga halter har konstaterats lokalt. Surt grundvatten förekommer också lokalt, främst i grunda jordbrunnar.
Inom avrinningsområdet finns fyra kommuner, Uddevalla, Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet.
I nuläget är det 8 utpekade ytvattenförekomster i avrinningsområdet, varav tre sjöar och fem större bäckar/åar.
Kontaktuppgifter
Vill du vara med i Bäveåns vattenråd?
Vi vill ha en så stor bredd som möjligt i vattenrådet och är du eller din organisation är intresserad av att vara med i vattenrådet, tveka inte att kontakta oss, kontaktuppgifter till vattenrådet hittar du ”här”.

Kontaktperson för Bäveåns vattenråd är
Sofia Ström, Uddevalla kommun, 0522-69 73 11
sofia.c.strom@uddevalla.se
Länkar