Välkommen till Himleåns vattenråd
Himleåns vattenråd bildades 2009 med målsättning att verka för en uthållig förvaltning av Himleån och dess avrinningsområde. I dagsläget består vattenrådet framförallt av markägare och representanter från VIVAB och Varbergs kommun, men alla organisationer, företag och föreningar som påverkar eller har intressen i Himleåns avrinningsområde får vara med i arbetet!

Himleåns avrinningsområde på ca 201 km² ligger inom Varberg kommun och gränsar till kustområden både i syd och nordväst, Ätran i öster och Viskan i norr. Åns källområden finns i trakterna kring Nösslinge. Himleån mynnar i havet strax norr om Varberg, och formar Getteröns naturreservat, ett rikt fågelområde, tillika Natura2000-område.
Syften
I vattenrådets verksamhetsplan står att Himleåns vattenråd ska vara ett forum kring frågor som rör Himleåns avrinningsområde, öka och sprida kunskap om Himleån och dess avrinningsområde samt vara en dialogpart och remissinstans för frågor kopplat till vattenförvaltningen.
Exempel på aktiviteter
• Provtagning av vattenkemi i vattensystemet
• Vattendragsvandringar och informationsträffar
• Samordning av strukturkalkningsinitiativ
Himleåns vattenråd deltar i EU-projektet Water Co-Governance
Himleån är ett av tre svenska pilotvattenråd som ingår i EU-projektet Water Co-Governance for Sustainable Ecosystems. Projektet syftar till att kartlägga vilka behov vattenråden har för att etablera och genomföra lokala åtgärdsplaner. Projektet samordnas av Havs- och vattenmyndigheten och Vattenmyndigheten i Västerhavet. Mer information om projektet finns här:
https://www.havochvatten.se/en/swam/eu--international/international-cooperation/watercog.html

Länkar