Ljungbyåns kommitté för samordnad recipientkontroll
Ljungbyåns kommitté för samordnad recipientkontroll är en sammanslutning av verksamhetsutövare med påverkan på vattenmiljön. Exempel på medlemmar är kommuner, avloppsreningsverk, industrier, större lantbruk, kraftvärmeverk och deponier. Kommittén utför kontinuerlig övervakning genom undersökningar av vattenkvalitet, biologiska parametrar och sediment för att följa tillståndet i Ljungbyån och arbeta mot att minska påverkan. Resultat från denna övervakning finns sammanställd i årsrapporter och 3-årsrapporter som kan hämtas på denna sidan.
Länkar