Välkommen till Norra Stockholmsåsens Grundvattenråd
Stockholmsåsen är idag norra Storstockholms största reservvattenkälla. Det är en 60 km lång rullstensås som sträcker sig från södra Uppland och ner genom Stockholm. En rullstensås bildades för 10 000 år sedan när inlandsisen smälte undan vilket sorterade sten, grus och sand i olika lager. När vatten rinner ned genom lagren renas det på naturlig väg, vilket är en viktig ekosystemtjänst för oss människor. Denna geologiska formationen är något vi inte har möjlighet att återskapa. En rullstensås har även egenskapen att hålla stora mängder vatten.

Grundvatten
Grundvattenmagasinen i Sverige återfinns framförallt i rullstensåsar. Allt vatten som finns på jorden ingår i ett globalt kretslopp. Solenergin gör att vatten från sjöar hav och land avdunstar upp i atmosfären. Uppe i atmosfären kyls vattnet ner och bildar droppar som regnar eller vid minusgrader snöar ner på jorden när de blir tillräckligt stora. Nederbörden kan sedan färdas längs med marken till vattendrag eller infiltreras i marken. Det vatten som infiltrerats i marken tas upp av växter, den överskjutande delen tränger längre ner i marken och bildar grundvatten. När vattnet har trängt ner till en ogenomtränglig yta så magasineras vattnet i jorden eller berggrunden så att hålrummen vattenfylls. Eftersom att tillförseln av vatten till magasinet påverkas av nederbörd kan man inte ta ut oändliga mängder vatten för då kan magasinet på sikt sina. Vattnet som finns i magasinen är ofta av god kvalitet då de på naturligt vis renats på vägen ner genom marken.

Reservvatten till Norrvattens medlemskommuner
Norrvatten levererar dricksvatten till över en halv miljon människor i 14 medlemskommuner i norra Storstockholm. I genomsnitt producerar Norrvatten dagligen 120 000 m3 dricksvatten. Produktionen av dricksvatten sker på Görvälnverket i Järfälla kommun.
I händelse av en akut förorening av Norrvattens ordinarie vattentäkt Mälaren finns det möjlighet att försörja konsumenterna med vatten via Norrvattens grundvattenverk. Via grundvattenverken pumpas vatten från åsen till konsumenterna. Norrvatten har fyra grundvattenverk med tillhörande grundvattentäkter, alla dessa ligger i Stockholmsåsen. De fyra grundvattenverken är Ulriksdal i Solna, Rotsunda i Sollentuna, Hammarby i Upplands Väsby och Ströms gård i Sigtuna. Varje grundvattentäkt har ett vattenskyddsområde upprättat för att försäkra vattnets goda kvalitet.
I den snabba takt som Storstockholm växer ökar trycket på åsen vilket gör den mer utsatt för föroreningar. Det är därför viktigt att samla alla intressen kring åsen för att säkra dess framtid.
Klicka HÄR för att se karta som visar Grundvattenrådets avgränsningar.

Bildandet av ett vattenråd för Stockholmsåsen
Målet är att bilda ett vattenråd för Stockholmsåsen. Då vårt dricksvatten är en gemensam resurs krävs det att vi tar ett gemensamt ansvar.
Genom ett vattenråd kan vi få:
•Ett helhetsperspektiv på de olika intressen som berör åsens influensområde.
•Ge möjlighet för demokratiskt inflytande tidigt i processer

Ladda hem broschyren Norra Stockholmsåsen Vår viktigaste reservvattenkälla

Vill du veta mer eller bli medlem, kontakta Helene Ejhed:
Helene.ejhed@norrvatten.se
Länkar