Välkommen till Svartåns vattenråd!
2014-12-02
Svartåns vattenråd bildades 2012 och har till uppgift att samordna och lyfta vattenfrågor inom avrinningsområdet för att uppnå och bevara en god vattenkvalitet, jämna flöden och biologisk mångfald. Genom samverkan, diskussion och information ska vi öka intresset och kunskapen om vattnet och dess problematik i närområdet.

Vattenrådet är inte en myndighet utan fungerar som ett rådgivande forum som kan hjälpa till att lyfta viktiga vattenfrågor till myndigheter och beslutsfattare.
Vattenrådet är en ideell förening och medlemmarna representerar exempelvis näringslivet, areella näringar (jord- och skogsbruk), ideella organisationer och kommuner.

Svartåns avrinningsområde är 776 km² stort och sträcker sig över tre kommuner Norberg, Sala och Västerås. Källorna till Svartån ligger i norra Västmanlands skogar nära Norberg och mynnar i Västeråsfjärden som är en del av Mälaren. De största sjöarna är Hörendesjön och Fläcksjön.

Den som är intresserad av vattenfrågor i Svartån har rätt att bli medlem. Om du är intresserad av att bli medlem, se information nedan eller kontakta vattenrådets sekreterare (se Kontaktuppgifter).

Vattenrådets stadgar hittar du under dokument/årsmöten.

Läs här om vattenrådet och hur du blir medlem

Länkar