Välkommen till Tidans Vattenförbund
Tidans Vattenförbund är en sammanslutning av intressenter och användare av vattnet i Tidans avrinningsområde. Förbundet är bildat vid förrättning enligt lagen (1976:997) om vattenförbund den 16 januari 1984. Sedan 2007 är Tidans vattenförbund även vattenråd för Tidan.

Förbundets medlemmar utgörs av kommuner, markavvattningsföretag, industrier, bevattningsintressenter, kraftproducenter, lantbruksföretag, fiskevattenägareförbund, fiskevårdsföreningar och andra som påverkar eller utnyttjar vattnet i avrinningsområdet.

Förbundets vision kan laddas ned här.

Förbundets uppgifter:

1 - Att genom vattenvårdande åtgärder främja ett från allmän eller enskild synpunkt ändamålsenligt utnyttjande av vattnet.

2 - Med ett fast provtagningsprogram genomför förbundet såväl kemiska som biologiska undersökningar i ett stort antal provpunkter.

3 - Genom att fortlöpande följa vattnets kvalitet och de förändringar som sker ge en bra bild av de förhållanden som råder i vattensystemet.

Resultaten visar om insatta åtgärder haft avsedd effekt eller om ytterligare åtgärder behövs för att förbättra förhållandena. Förbundet genomför också rensningar, restaureringar och åtgärder för att underlätta fiskvandring i vattendragen.
Länkar