Välkommen till Vindåns Vattenråd
Beskrivning av Vindåns vattenråd
Vindåns Vattenråd utgörs av kommunrepresentanter från Västervik, Åtvidaberg och Valdemarsvik, berörda mark- och vattenägare, ideella föreningar samt Hushållningssällskapet i Östergötland. Vattenrådet bildades våren 2009 för att kunna skapa intresse och lokal förankring i vattenförvaltningen inom Vindåns avrinningsområde. Ett stort projekt för strukturkalkning på åkermark med syfte att minska fosforläckaget från odlad mark till Östersjön påbörjades våren 2010 med stöd från både LOVA och Leader Kustlandet. Detta är den hittills största insatsen inom vattenrådet och många av projektdeltagarna är även delaktiga i vattenrådet.

Deltagandet är helt öppet för alla tänkbara intressenter och enskilda personer som vill verka inom vattenrådets och vattendirektivets syften.


Vattenrådets uppgift är enligt handlingsplanen att:
• Vara en källa till information samt aktivt sprida information till dem som berörs av vattenfrågor i avrinningsområdet.
• Identifiera och sammanställa lokal kunskap och synpunkter från vattenrådets deltagare som rör aktuellt område, samt i möjligaste mån sträva efter enhetliga ställningstaganden.
• Föra en dialog med vattenmyndigheten och länsstyrelsernas beredningssekretariat, t.ex. om prioriteringar av åtgärder och samhällsnytta.
• Initiera projekt som kan främja lokal vattenförvaltning.
• Vara remissinstans och delta i samråd kring vad som tas fram i förvaltningscykeln, t ex åtgärdsprogram, förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, miljöövervakningsprogram och andra väsentliga frågor.

Detta kan till exempel innebära följande konkreta uppgifter:
• Delta i Vattenmyndighetens och Länsstyrelsernas samrådande möten, informationsträffar och liknande.
• Ta fram informationsmaterial och ordna möten för vattenrådets deltagare och andra berörda.
• Samverka med andra organisationer och vattenvårdsförbund/vattenråd.
• Driva strukturkalkningsprojektet färdigt.

Verksamhet inom handlingsplanen för 2012-2013:
• Fortsätta att initiera projekt och aktiviteter som bidrar till att uppnå god ekologisk och kemisk status i avrinningsområdet.
• Sammanfatta de praktiska åtgärderna för strukturkalkningsprojektet i Vindåns avrinningsområde.
• Fortsättningsvis vara drivande för att lösa frågan om fiskvandringen i Vindåns huvudfåra.
• Skapa hemsida för Vindåns vattenråd på webbportalen Sveriges vattenorganisationer


Vattenrådet ska arbeta för en god vattenförvaltning samt vara ett diskussionsforum inom vattenrelaterade frågor för olika parter och intressenter i avrinningsområdet.
Länkar